Tagged: 5505

0

Cisco ASA enable SSH

Follow this quick guide 1) username xxxx password xxxx 2) passwd xxxxx 3) ssh x.x.x.x x.x.x.x {inside/outside} (Example: SSH 130.226.1.2 255.255.255.255 outside, to enable SSH from 130.226.1.2) 4) crypto key generate rsa modulus 2048...